versie 1.1
Huishoudelijk reglement van de Watersportvereniging Woerden, hierna te noemen vereniging.

ALGEMEEN

 • Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals vastgesteld per notariële akte op 16 december 2013. Een kopie van de statuten kan bij het secretariaat worden opgevraagd
 • Een ieder die lid is van de vereniging wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen en zich hieraan te houden.
 • Leden worden geacht ook niet-leden te wijzen op het huishoudelijk reglement.
 • Ieder lid wordt geacht zijn/haar contributie tijdig te voldoen. Indien aan een betalingsherinnering geen gehoor wordt gegeven, zal worden overgegaan tot het inschakelen van een incassobureau en/of eventueel beëindiging van het lidmaatschap, zoals is vastgelegd in de statuten van de vereniging.
 • Opzeggen van het lidmaatschap en/of stalling kan schriftelijk en per e-mail en dient uiterlijk 1 december van het verenigingsjaar door het bestuur te zijn ontvangen. Na bevestiging van ontvangst wordt het lidmaatschap opgezegd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Het is noodzakelijk dat iedere watersporter op de hoogte is van de vaarregels op het water.
 • Het terrein van de vereniging is alleen toegankelijk voor leden en voor deelnemers (met eventueel aanhang) van evenementen/lessen.
 • Het is voor ieder lid van de vereniging verboden om zijn/haar auto op het terrein te parkeren zonder toestemming van het bestuur.
 • Het niet handelen door de leden volgens de statuten of het huishoudelijk reglement kan royement tot gevolg hebben.
 • Eten en drinken van de vereniging in de kantine: De vereniging heeft diverse artikelen voor de leden. Wij houden geen kassa bij en gaan uit van de goede bedoelingen van de leden. Indien je gebruik wenst te maken van het aanwezige eten/drinken kun je het betreffende bedrag in de pot stoppen in de kantine. De consumptieprijzen staan op de pot.

LOCATIE EN SLEUTELS

 • De deuren van de containers dienen na het openen te worden geborgd aan de achterzijde van de deur om dichtslaan te voorkomen. Zodra een container is geopend hang je het slot aan de andere deur aan de buitenzijde. Het is veelal niet noodzakelijk twee deuren te openen van een container (met uitzondering van de zeilbotencontainer)
 • In het belang van alle leden moet het clubgebouw en het terrein altijd afgesloten zijn. Dit betekent dat de laatste die deze ruimte/terrein verlaat ervoor zorgt dat de deur/hek goed afsluit. Ook de stalling moet na gebruik steeds weer goed worden afgesloten, één en ander ongeacht of er nog leden aan het watersporten zijn. Bij gebleken diefstal en/of vernielingen door een lid, wordt door het bestuur het lidmaatschap van de betrokkene opgezegd, zonder restitutie van de betaalde contributie.
 • Verwacht wordt, dat ieder lid het clubgebouw, c.q. plankstalling, en de omgeving schoon achterlaat.
 • De toegangssleutels (toegangshek, kleedkamers, kantine en container met het verenigingsmateriaal) kunnen afgehaald worden bij een aantal sleutel adressen. Indien je gebruik wenst te maken van de sleutel, geef dit dat door via sms/whatsapp/telefonisch aan de sleutel adressenhouders. Alleen leden van 16 jaar en ouder mogen hier gebruik van maken. Met het gebruik van deze sleutels heb je ook gelijk de verantwoordelijkheid over het terrein en locatie. Schoonhouden, opruimen etc. hoort daar ook bij. Indien je het terrein verlaat, zorg je dat alles is afgesloten. De sleutel laat je weer achter op het sleuteladres.

STALLING

 • Geen enkel lid van de vereniging mag plank, zeil, mast, giek, of andere grote toebehoren invoeren en/of opslaan in het clubgebouw. De enige ruimte waarin dit mogelijk is, is de daarvoor bedoelde stalling, indien hierin ruimte wordt gehuurd.
 • Het is verboden in de plankstalling per gehuurde ligplaats meer dan één surfplank neer te leggen.
 • Tegen betaling van 10 Euro borg kan een “sleutel” worden verkregen van de stalling en het toegangshek. Bij opzegging van het lidmaatschap en/of stalling moet deze sleutel weer worden ingeleverd. De borgsom van 10 Euro wordt dan teruggestort op het rekeningnummer opgegeven door het lid.

GEBRUIK VAN HET VERENIGINGSMATERIAAL

 • De vereniging stelt verenigingsmateriaal ter beschikking aan haar leden. Deze bevinden zich in de daarvoor bestemde container. De materialen (boards & tuigage) kunnen gebruikt worden door leden die weten om te gaan met de materialen, weten welk materiaal gebruikt kan worden bij de weersomstandigheden. De materialen worden na gebruik ook weer schoon teruggeplaatst in de daarvoor bestemde container.
 • De wetsuits zijn alleen voor de deelnemers van lessen en activiteiten bedoeld.
 • De blauwe rashguards/lycra’s zijn bedoeld als herkenning voor instructeurs/ als aanspreekpunt op de vereniging.
 • Het lesmateriaal van de vereniging is bedoeld voor het geven van lessen door instructeurs. Indien er geen lessen zijn is het mogelijk om de boards en zeilen te gebruiken, echter dient dit afgestemd te zijn met de aanwezige instructeurs of bestuursleden.

GEBRUIK VAN DE REDDINGSBOOT

 • De reddingsboot wordt ingezet bij het geven van lessen en indien watersporters in gevaarlijke situaties dreigen te komen. Het volle motorvermogen van de boot wordt alleen aangesproken indien het een noodsituatie betreft. De boot wordt zodanig gevaren dat het geen hinder geeft aan andere watersporters.
 • De bestuurder van de reddingsboot draagt altijd een reddingsvest en zorgt voorextra reddingsvesten in de boot. De boot wordt alleen bestuurd door diegenen die daarvoor instructies hebben gekregen om de boot veilig te kunnen besturen. Ook maakt de bestuurder te allen tijde gebruik van de dodeman-knop.

AANSPRAKELIJKHEID VERENIGING

 •  De vereniging, het bestuur, noch vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor welke schade, hoe dan ook ontstaan aan derden.
 • Betreden van het terrein en het beoefenen van watersport in welke vorm dan ook zijn voor eigen risico.

ROOSTER VAN AFTREDEN.

 • Bestuursleden treden niet allemaal in hetzelfde seizoen af om een goede overdracht te waarborgen.
  Het bestuur heeft het volgende rooster van aftreden:
 • Voorzitter Jaar N
 • Secretaris Jaar N+1
 • Penningmeester Jaar N+2Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen

LEDEN/PROCEDURE VERKRIJGEN LIDMAATSCHAP.

 • Een ieder die als lid tot de vereniging wil toetreden en nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt moeten de lidmaatschapsaanvraag mede laten ondertekenen door een der ouders of voogden. Het bestuur beslist over de toelating van een nieuw lid. Het bestuur is niet verplicht een weigering tot toelating van een nieuw lid te motiveren. Elk kandidaat lid ontvangt schriftelijk bericht over zijn toelating of afwijzing.

WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 • Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van stemmen. Voorstellen voor wijzigingen gaan uit van het bestuur of tenminste vijf leden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur.
 • Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur.Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeenroepen als ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken.